Για την εγγραφή των μαθητών απαιτούνται

α. Αίτηση του ενδιαφερομένου ή του κηδεμόνα του, αν είναι ανήλικος.

β. Απολυτήριο Λυκείου (αν υφίσταται).

γ. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Πιστοποιητικό γεννήσεως, το οποίο  εκδίδεται από τον οικείο Δήμο, προκειμένου να πιστοποιείται η ηλικία του ενδιαφερόμενου.

δ. Καταβολή 30 ευρώ ως δικαίωμα εγγραφής, αναπροσαρμοζόμενο κατ’ έτος.

ε. Τα τέκνα των πολυτέκνων οικογενειών και τα ορφανά (από πατέρα ή μητέρα) καταβάλουν το ήμισυ του δικαιώματος εγγραφής και των διδάκτρων.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων του Ωδείου μπορούν να παρακολουθούν όσοι έχουν υπερβεί το 4ο έτος της ηλικίας τους.

Σε κάθε μαθητή, αμέσως μετά την εγγραφή του, χορηγείται από τη Γραμματεία Βιβλιάριο Σπουδών, το οποίο τηρείται από το μαθητή μέχρι τη λήξη των σπουδών του.

Το βιβλιάριο αυτό χρησιμεύει για βεβαίωση της ταυτότητας του μαθητή και για τον έλεγχο της τακτικής φοιτήσεως στα ειδικά και υποχρεωτικά μαθήματα. Στα βιβλιάρια των μαθητών υπάρχει και το ενδεικτικό των ετησίων εξετάσεων.

Όλοι οι μαθητές του Ωδείου προμηθεύονται εγκαίρως και με δικά τους έξοδα, τα απαραίτητα για τη διδασκαλία βιβλία.

Φοίτηση

Κάθε μαθητής οφείλει να παρακολουθεί χωρίς απουσίες όλα τα ειδικά και υποχρεωτικά μαθήματα.

Η αδικαιολόγητη απουσία του συνολικού διαστήματος  δύο (2) μηνών επισύρει την διαγραφή του από το Ωδείο.

Εάν οι απουσίες του υπερβαίνουν τις 12 ώρες όλο το χρόνο, αποκλείεται από τις εξετάσεις. Αν από τις 12 ώρες οι 8 οφείλονται σε ασθένεια, ο μαθητής παραπέμπεται σε ολική εξέταση τον Σεπτέμβριο. Η ασθένεια βεβαιώνεται με ιατρική γνωμάτευση.

Τα μαθήματα που συμπίπτουν με τις σχολικές αργίες ή χάνονται με υπαιτιότητα των μαθητών, δεν αναπληρώνονται από τους καθηγητές.

Αν ο μαθητής αναγκάζεται για οποιαδήποτε αιτία να διακόψει για μερικές μέρες τα μαθήματα, είναι υποχρεωμένος να το δηλώσει προηγουμένως στο διευθυντή και να εκθέσει τους λόγους που επιβάλλουν αυτή τη διακοπή.